سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پدر

بردی از یادم پدر
طعم تلخی های سالهای رفته را
پرکردی
خالی های زمان دور گذشته را
ای تکیه گاه روزهای دردسرم
پیوند زدی به هم